تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
سمتسرپرست اداره مسافر
عکس
نامحسین
نام خانوادگیپرویزی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمتمعاون حمل ونقل
عکس
ناممحمد حسن
نام خانوادگیکلهری
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
معاون حمل ونقل
 
سمتسرپرست اداره كالا
عکس
ناممنوچهر
نام خانوادگیفلاح
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئيس اداره ايمني و ترافيك
عکس
ناممرتضی
نام خانوادگیاللهیاری
تلفن مستقیم77927837
نمابر
تلفن داخلی165
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئيس اداره ترانزيت
عکس
نام وهاب الدين  
نام خانوادگیخادم جبرييلي
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"