تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
سمتمعاون توسعه مديريت ومنابع
عکس
ناماحمد
نام خانوادگیآفرین محمدزاده
تلفن مستقیم77911015
نمابر
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کارشناسی مدیریت دولتی
سوابق شغلی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان مازندران
معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مازندران

 
 
سمتمسئول دفترمعاونت
عکس
نامهادی
نام خانوادگیمعتمدنیا
تلفن مستقیم77901510
نمابر
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
 
 
سمترئيس امورمالي
عکس
نامابوالفضل
نام خانوادگینوري
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمتسرپرست اداره منابع انسانی رفاه و پشتیبانی
عکس
نامپریسا
نام خانوادگیپورمریدی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
سرپرست اداره منابع انسانی رفاه و پشتیبانی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"