اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران : معاون ایمنی، فنی و بهره برداری بازگشت به صفحه قبل
  
  
  
  
  
  
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
سمتمعاون فنی ونظارت
عکس
ناممحمدرضا
نام خانوادگیموسوی
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئیس اداره فنی و نظارت برطرحها
عکس
ناممحمدجواد
نام خانوادگیولی پوری
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئییس اداره فناوری و اطلاعات
عکس
نامعلی
نام خانوادگیفرح کیش
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 
سمترئیس اداره مدیریت راهها
عکس
نامحسن
نام خانوادگیغفاری
تلفن مستقیم77909091-4
تلفن داخلی
تالیفات
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"